ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
πατήστε εδώ για να ακουσετε

έμεινε τελικά εκτός οριστικά το Mega

έμεινε τελικά εκτός οριστικά το Mega
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
Αθήνα, 10.8.2016   Α.Π. 202   
Θέμα: Απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ (MEGA CHANNEL)» κατά της με Α.Π. 178/19-7-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας « Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)»  
      ΑΠΟΦΑΣΗ  
            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
Έχοντας υπόψη:  
Ι. τις διατάξεις: 1. του άρθρου 2 παρ. 2 και 3 του ν. 3242/2004 «Ρυθμίσεις για την οργάνωση της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α» (Α΄102), όπως ισχύει  2. του άρθρου 28 του ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (Α’ 29)  3. του ν. 4339/2015 «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης − Ίδρυση συνδεδεμένης με την Ε.P.T. Α.Ε. ανώνυμης εταιρίας για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής − Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) − Εθνική Επικοινωνιακή Πολιτική, Οργάνωση της Επικοινωνιακής Διπλωματίας − Σύσταση Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και Μητρώου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης − Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4070/2012 (Α΄ 82) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 133), όπως ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων  2Α και 10 παρ. 5  4. του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (Α’ 160) 5. των άρθρων 13-15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) 
2  
6. του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α΄ 176) 7. του π.δ. 102/2014 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Προβολής» (Α’ 169) 8. του π.δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (Α΄ 150), όπως ισχύει και ιδίως των διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 4  9. του π.δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Α΄ 64) 10. της υπ’ αρ. 167/27.2.2015 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης» (ΥΟΔΔ 103) 11. της υπ’ αρ. 5719/2015 απόφασης  του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στους Προϊσταμένους των Οργανικών Μονάδων (Διευθύνσεων, Αυτοτελών Τμημάτων και Γραφείων), της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» (Β’ 546) 12. της υπ’ αρ. 4297/1.3.2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση επιμέρους αρμοδιοτήτων της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας» (Β΄ 518) 13. της υπ’ αρ. 7230/4.4.2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)» (Β΄ 930) 14. της υπ’ αρ. 1/2016 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Προκήρυξη δημοπρασίας  για τη χορήγηση τεσσάρων (4)  αδειών παρόχων  περιεχομένου   επίγειας  ψηφιακής  τηλεοπτικής  ευρυεκπομπής  ελεύθερης  λήψης  εθνικής εμβέλειας  ενημερωτικού  προγράμματος  γενικού  περιεχομένου  για  μετάδοση  υψηλής  ευκρίνειας  (high  definition)», η περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 216/20.5.2016 και 301/24.6.2016) και ιδίως την παρ. 6.4. του Κεφαλαίου 6 αυτής       
3  
15. τις διευκρινίσεις επί της Προκήρυξης, οι οποίες δόθηκαν από την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ) και έχουν αναρτηθεί έγκαιρα στην ιστοσελίδα της, 16.  τις κάτωθι υποβληθείσες αιτήσεις συμμετοχής (Πίνακας 1) μετά των συνημμένων φακέλων υποβληθέντων δικαιολογητικών:  
Πίνακας 1: Α/Α Υποψήφιος αρ. πρωτ ημ/νία 1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ) 12916 29.6.2016 2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.) 12957 30.6.2016 3 ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 12972 30.6.2016 4 DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED  13181 4.7.2016 5 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA) 13182 4.7.2016 6 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 13184 4.7.2016 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ITV CP) 13186 4.7.2016 8 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIO-TV) 13191 4.7.2016 9 ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.) 13195 4.7.2016 10 CITYNEWS AE (ΑΡΤ ΤV) 13196 4.7.2016 11 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (MEGA CHANNEL) 13197 4.7.2016 
  
17.  τις διευκρινιστικές απαντήσεις των υποψηφίων εταιριών (Πίνακας 2)  μετά των συνημμένων εγγράφων τους, οι οποίες υποβλήθηκαν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατόπιν σχετικού αιτήματός της:   
Πίνακας 2: Α/Α Υποψήφιος αρ. πρωτ. και ημ/νία επιστολής Ε.Δ.Δ. 
αρ. πρωτ. και ημ/νία απάντησης  
1 ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΣΚΑΙ ΑΕ) 
10 7.7.2016 13896 13.7.2016 
2 ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (N.T.V.) 
6 7.7.2016 13930 13.7.2016 
3  ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 8 7.7.2016 13936 13.7.2016 4 DIMERA MEDIA INVESTMENTS LIMITED  4 7.7.2016 13824 12.7.2016 5 ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (ALPHA) 2 7.7.2016 13528 8.7.2016 13 11.7.2016 13893 13.7.2016 6 ΙΩΑΝΝΗΣ-ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Χ. ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 9 7.7.2016 13829 12.7.2016 
4  
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Τ.Π.Κ. μ.α.ε.) 7 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  (ITV CP) 
11 7.7.2016 13927 13.7.2016 
8 ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. (E RADIOTV) 
3 7.7.2016 13933 13.7.2016 
9 ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ Μ.Μ.Ε. Α.Ε.) 
7 7.7.2016 13810 12.7.2016 
14 13.7.2016   
10 ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (MEGA CHANNEL) 
5 7.7.2016 13938 13.7.2016  
II. Την από 29/7/2016 (Αρ.Πρωτ.ΓΓΕΕ 14926/29-7-2016) Προδικαστική Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ (MEGA CHANNEL)» κατά της με Α.Π. 178/19-72016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας « Έγκριση του υπ’ αρ. 9/18.7.2016 Πρακτικού προεπιλογής της Πενταμελούς Ειδικής Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)»  
ΙII.  Τα υπομνήματα   που  υπέβαλαν  οι  εταιρίες «ΝΕΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με Αρ.Πρωτ.15052/2-8-2016 «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.», με Αρ.Πρωτ. 15163/3-8-2016, «Ανεξάρτητος Τηλεοπτικός Πάροχος Περιεχομένου Α.Ε»  με Αρ.Πρωτ. 15192/3-8-2016, 15193/3-8-2016, 15194/3-8-2016 και 15195/3-8-2016, «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε» με Αρ.Πρωτ. 15274/4-8-2016, «ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.» με Αρ.Πρωτ.15261/4-8-2016 και «ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  και δ.τ. ΣΚΑΙ Α.Ε.» με Αρ.Πρωτ. 15302/9-8-2016  
ΙV. Το υπ’ αρ. 3/1.8.2016 Πρακτικό της Τριμελούς Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων του Διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων (4) αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition)  
V.  Το  επιτακτικό  δημόσιο  συμφέρον  για  την  ταχεία  διενέργεια  και  ολοκλήρωση  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  σε  συνδυασμό  με  την   υποχρέωση  διασφάλισης  των  βέλτιστων  όρων  ελεύθερου  ανταγωνισμού, προϋπόθεση  του  οποίου  αποτελεί  η  - κατά  το  δυνατόν – ευρύτερη  συμμετοχή   διαγωνιζομένων.    
5  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
την απόρριψη της με αριθμ. πρωτ. 14926/29.7.2016 προδικαστικής προσφυγής της εταιρίας «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ (MEGA CHANNEL)» καθ’ όλους  τους  λόγους  αυτής και ειδικότερα:     
Α. Ως προς τις αιτιολογίες απόρριψης της αίτησης συμμετοχής της προσφεύγουσας  
α     :     Ως προς τα από 20.08.2012, 04.10.2013 και 11.03.2016 Πρακτικά του Δ.Σ. (α’ αιτιολογία  αποκλεισμού).  
Κρίνονται αποδεκτά τα στοιχεία που προσκομίστηκαν από την προσφεύγουσα ως προς την παρ. Β.2.2 της Προκήρυξης, διότι ο τρόπος καταβολής με μετρητά συμφωνήθηκε στις  από 15/06/2012, 18/04/2013 και 26/05/2015 Γενικές Συνελεύσεις της εταιρίας, με βάση τα αντίστοιχα Πρακτικά Γ.Σ. και με τα από 20/08/2012, 04/10/2013 και 11/03/2016 Πρακτικά του Δ.Σ. πιστοποιήθηκε η καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα στις ανωτέρω Γενικές Συνελεύσεις και ως εκ τούτου εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. Β.2.2 της Προκήρυξης.  
β   :  Ως προς τις προσωρινές οικονομικές καταστάσεις περιόδου 01.01-31.05.2016 και το ύψος των ίδιων κεφαλαίων της εταιρείας (β’ και γ΄ αιτιολογίες αποκλεισμού).  
Σχετικά με τις παρ. 14 έως 21 της εξεταζόμενης προσφυγής:   
Η προσφεύγουσα εταιρία απορρίφθηκε κατά το στάδιο προεπιλογής διότι σύμφωνα  με την σχετική απόφαση είχε διατυπωθεί άρνηση γνώμης από τον ορκωτό ελεγκτή επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 01.01-31.05.2016 της εταιρείας, και όχι επειδή δεν είχαν επισκοπηθεί τα συγκριτικά κονδύλια, όπως τούτη επικαλείται αναφορικά με τις εταιρίες ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. (βλ. παρ. 20.3 της προσφυγής).   
Ως εκ τούτου αφενός δεν παραβιάζεται η αρχή του ίσου μέτρου κρίσης και αφετέρου διαπιστώνεται η μη εκπλήρωση του όρου Β.2.5.της προκήρυξης.  
γ :  Ως προς τα δικαιολογητικά που αφορούν τους μετόχους της Εταιρείας (δ' - κδ' αιτιολογίες αποκλεισμού).  
Στις παρ. 22-32 της προδικαστικής προσφυγής γίνεται εκτενής αναφορά περί μη υποχρέωσης προσκόμισης στοιχείων για τους μετόχους της εταιρείας λόγω του ότι πρόκειται για εταιρεία εισηγμένη στο Χ.Α.Α. Δεδομένου  ότι  η υποψήφια   είναι  εισηγμένη, σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  παρ.  4  του  ν.  4339/2015   δεν  υπέχει  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης  των  μετοχών  της  μέχρι  φυσικού  προσώπου  και  ως  εκ  τούτου  δεν  υποχρεούται  σε  υποβολή  της  υπεύθυνης  δήλωσης  των παρ.  Δ.4.1. και Δ.4.2. για όλους 
6  
τους μετόχους της. Με  βάση  τα  ανωτέρω  δεν  υφίσταται  παράβαση  των  όρων  της   παρ.  Δ.4.1. και Δ.4.2. της  προκήρυξης.  
Σχετικά με τους ισχυρισμούς που προβάλει η προσφεύγουσα στην παρ. 31.2 της προδικαστικής προσφυγής της, η Επιτροπή διαπιστώνει αναφορικά με την μοναδική μέτοχο της εταιρείας Alpha – στην οποία αναφέρεται εν προκειμένω - "Alpha Media Group LTD" ότι προσκομίστηκαν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (01.01-31.12.2015). Ως εκ τούτου δεν παραβιάζεται η αρχή του ίσου μέτρου κρίσης.  
Σχετικά με την παρ. 31.3 της προδικαστικής προσφυγής όπου γίνεται αναφορά ότι η εταιρεία ANTENNA TV AE υπέβαλε τα δικαιολογητικά που απαιτεί η προκήρυξη φέροντας όμως, κατά τον Κώδικα Δικηγόρων, ανίσχυρη μετάφραση, διαπιστώνεται ότι τα έγγραφα είναι επαρκώς μεταφρασμένα. Ως εκ τούτου δεν παραβιάζεται η αρχή του ίσου μέτρου κρίσης.  
δ :  Ως προς τα δικαιολογητικά της παραγράφου Η.2.3 (κε' αιτιολογία αποκλεισμού).  
Στις παρ. 33-38 της προσφυγής η εν λόγω εταιρία βάλλει κατά της νομιμότητας του όρου Η.2.3 της προκήρυξης.  
Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αρ. 10215/20.5.2016 (Ο.Ε. 24.5.2016) με ΑΔΑ 62ΓΣ465ΙΧΦ-50Ψ απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, όπως τούτη τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 10385/24.05.2016 με ΑΔΑ 7ΥΙ3465ΙΧΦ-12Ρ όμοιά της, έργο της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων είναι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 4 και 13 του ν. 4339/2015 και τους ειδικότερους όρους του κεφαλαίου 9 της υπ’ αριθ. 1/2016 Προκήρυξης, η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και κατά την κύρια διαδικασία του διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).  
Επίσης από τη διάταξη του όρου 9.3.1 της Προκήρυξης συνάγεται ότι κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό προεπιλογής που συντάσσει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, χωρούν ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές μόνο κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας που αφορούσαν τη διαδικασία προεπιλογής και όχι κατά των όρων της προκήρυξης.  
Ως εκ τούτου, οι λόγοι αναφορικά με  τη νομιμότητα του όρου Η.2.3 της προκήρυξης απαραδέκτως προβάλλονται από την εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ στις παρ. 85 έως και 186 της παρούσας προδικαστικής προσφυγής της.  
Όσον αφορά τις αιτιάσεις που προβάλλει η προσφεύγουσα στην παρ. 39 της προσφυγής της διαπιστώνεται ότι τούτη δεν προσκόμισε σχετική τραπεζική ενημερότητα για την 
7  
εταιρεία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ  κατά  παράβαση  της  σχετικής απαίτηση του όρου Η.2.3 της Προκήρυξης.  
ε :  Ως προς τα δικαιολογητικά της παραγράφου Η.2.3 (κε' αιτιολογία αποκλεισμού).  
Κρίνονται αποδεκτά τα στοιχεία που προσκομίστηκαν ως συμπληρωματικά από την προσφεύγουσα στις 13-7-2016 σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της ΓΓΕΕ (αρ.πρωτ.5/7.7.2016) για τις μετόχους "Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη (ΔΟΛ)", "Πήγασος Εκδοτική Α.Ε." και "Prime Applications A.E." και διαπιστώνεται ότι εκπληρούται ως προς τις εταιρίες αυτές ο όρος Η.2.3 της Προκήρυξης.  
στ :  Πλημμέλειες της πράξεως εκ πλάνης περί τα πράγματα.  
Σχετικά με την παρ. 42 της προδικαστικής προσφυγής : Σύμφωνα με τον όρο Γ.1.3 της προκήρυξης απαιτούνται με σαφή και ορισμένο τρόπο τα στοιχεία του συνόλου των διευθυντικών στελεχών & μελών της Διοικήσεως και για τους μετόχους της υποψήφιας εταιρείας και άρα ουδεμία πλάνη περί τα πράγματα προκύπτει.  
Σχετικά με την παρ. 44 της προσφυγής:  Για  τις  εταιρείες ΔΟΛ & ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ που  είναι  ιδρυτές  μέτοχοι, απαιτούνται οικονομικές καταστάσεις των 2 προηγούμενων χρήσεων από την αγορά μετοχών. Εν προκειμένω διαπιστώνεται ότι δεν έχουν προσκομιστεί οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 1987 για την εταιρία  ΔΟΛ Α.Ε. (2η εταιρική χρήση πριν την 1η αγορά μετοχών). Ως εκ τούτου δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. Δ.3.2.1 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με την παρ. 45 της προσφυγής, έχει προσκομιστεί πίνακας με τις αγοραπωλησίες μετοχών από την Πήγασος Εκδοτική Α.Ε., καθώς και πινάκια αγοραπωλησίας από το Χ.Α.Α.  Για τον ΔΟΛ, έχει προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει ότι δεν έχει "συμβόλαια αγοραπωλησίας" μετοχών εκδόσεως της ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε., με εξαίρεση την ανάληψη μετοχών και καταβολή του αντιτίμου τους ως ιδρυτής της υποψήφιας εταιρίας το 1989, η οποία όμως δεν συνιστά «αγοραπωλησία μετοχών». Ως εκ τούτου δεν υφίσταται παράβαση του όρου της παρ. Δ.3.2.6 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με την παρ. 46 (ια) της προσφυγής, δεν έχει προσκομιστεί αναλυτικό καθολικό του λογαριασμού «Συμμετοχές» για την εταιρεία Prime Applications ΑΕ. Στο σχετικό φάκελο περιλαμβάνεται μόνο ισοζύγιο γενικής λογιστικής από το οποίο προκύπτει το υπόλοιπο του λογαριασμού. Ως εκ τούτου δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. Δ.3.2.10 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με την παρ. 46 (κγ) της προσφυγής σημειώνεται ότι δεν έχει προσκομιστεί πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για την εταιρία Prime Applications AE. Αντί αυτού υπάρχει φορολογική ενημερότητα του φυσικού προσώπου κ. Πρασσάκη Εμμανουήλ. Ως εκ τούτου δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. Η.2.1 της Προκήρυξης.  
8  
Σχετικά με την παρ. 46 (κδ) της προσφυγής δεν έχουν προσκομιστεί πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας των μετόχων-ημεδαπών νομικών προσώπων: α) PRIME APPLICATIONS β) ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., καθώς και γ) για την υποψήφια εταιρεία. Πιο αναλυτικά:  
α) για την Prime Applications ΑΕ περιλαμβάνεται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο από το ΙΚΑ. Ωστόσο δεν περιλαμβάνονται σε αυτά πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του οργανισμού ασφάλισης δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ & ΜΜΕ ΕΤΑΠ).  
β) για την ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ περιλαμβάνεται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο από το "ΙΚΑ" και από το "Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας/ Ασφάλισης Νομικών & Τ.Ε.Α.Δ". Ωστόσο δεν περιλαμβάνονται σε αυτά πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του οργανισμού ασφάλισης δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ & ΜΜΕ ΕΤΑΠ).  
γ) για την υποψήφια περιλαμβάνεται σχετικό πιστοποιητικό από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς: ΙΚΑ, ΕΔΟΕΑΠ & ΕΤΑΠ- ΜΜΕ.  
Εντούτοις, από τις καταστάσεις προσωπικού που προσκομίστηκαν προκύπτει ότι η εταιρεία απασχολεί νομικούς και κατά συνέπεια όφειλε να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και να ικανοποιηθεί η οικεία απαίτηση του όρου Η.2.2. της προκήρυξης.   
Με βάση τα ανωτέρω δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. Η.2.2 της Προκήρυξης.  
ζ :  Πλημμέλειες της πράξεως εκ πλάνης περί τα πράγματα.  
Σχετικά με την παρ. 43 της προσφυγής, η προσφεύγουσα είχε προσκομίσει στο φάκελο συμμετοχής της την από 29/06/2016 "αρνητική" Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του μετόχου της "ΔΟΛ ΑΕ", στην οποία αναφέρεται η μη εκχώρηση δικαιώματος ψήφου. Ως εκ τούτου εκπληρούνται οι προϋποθέσεις του όρου Γ.2.3 της Προκήρυξης.  
η :  Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.  
Σχετικά με τις παρ. 47-49 της προσφυγής, η αληθής έννοια των παρ. 4.2.α και 4.2.στ είναι ότι δεν θα γίνεται δεκτή προς εξέταση η υποψηφιότητα εταιρίας εάν δεν συνοδεύεται από Αίτηση Συμμετοχής και σχετικό παράβολο. Κατά τα λοιπά, το σύνολο των όρων της Προκήρυξης είναι υποχρεωτικό.    
9  
Β. Ως προς τις αιτήσεις συμμετοχής των λοιπών συμμετεχόντων   
Η προσφεύγουσα εταιρία, δεδομένου ότι έχει απορριφθεί κατά το στάδιο της προεπιλογής, στερείται εννόμου συμφέροντος προς αμφισβήτηση της νομιμότητας της αποδοχής της  αίτησης  συμμετοχής  άλλου διαγωνιζόμενου. Κατ’ εξαίρεση, χάριν διασφάλισης του ενιαίου μέτρου κρίσης, ο εν λόγω διαγωνιζόμενος διατηρεί έννομο συμφέρον προς αμφισβήτηση της νομιμότητας της αποδοχής της  αίτησης  συμμετοχής  άλλου διαγωνιζόμενου, εφόσον προβάλει ότι έγινε δεκτή  αίτηση που εμφανίζει την ίδια απόκλιση από τις  προδιαγραφές της προκήρυξης, εξαιτίας της οποίας απορρίφθηκε η δική του  αίτηση [βλ.246/2009 ΣτΕ (Ασφ), 569/2008 ΣτΕ (Ασφ), 892/2012 ΔΕφΑθ (Ασφ), 64/2012 ΣτΕ (Ασφ)].  
Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω,    οι  λόγοι  προσφυγής που η συγκεκριμένη εταιρία επικαλείται και περιγράφει :  
1) σε σχέση με την εταιρία ‘ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΤΟΤ ΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ’ στις παρ. 51, 52, 53 & 54 της προσφυγής της, 2) σε σχέση με την εταιρία ‘ΑΝΤΕΝΝΑ TV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ στις παρ. 59, 60, 61 & 62 της προσφυγής της, 3) σε σχέση με την εταιρία ‘ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ’ στις παρ. 72 & 73 της προσφυγής της και 4) σε σχέση με την εταιρία ‘ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.’ στις παρ. 63 & 64 της προσφυγής της,  
απορρίπτονται διότι η προσφεύγουσα στερείται εννόμου συμφέροντος, αφού δεν έχει απορριφθεί για τέτοιες αποκλίσεις.  
Ωστόσο για τους λοιπούς λόγους προσφυγής που προβάλει η συγκεκριμένη εταιρία με την εξεταζόμενη προσφυγή της αναφορικά με τους λοιπούς διαγωνιζόμενους, η Επιτροπή, αφού διαπίστωσε ομόφωνα ότι τούτη έχει σχετικό έννομο συμφέρον, εισηγείται ως κατωτέρω :   
α/    Ως προς την αίτηση συμμετοχής της ANTENNA TV ΑΕ  
Σχετικά με τις παρ. 56-57 της προσφυγής: Έχει προσκομιστεί από την εταιρία ANTENNA TV ΑΕ σχετικό πιστοποιητικό του αντίστοιχου ΓΕΜΗ του Λουξεμβούργου, από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας με βάση το ισχύον καταστατικό είναι ονομαστικές στο σύνολο τους, για κάθε μια από τους τρεις μετόχους της. Ως εκ τούτου, η αίτηση  συμμετοχής  του «ANTENNA TV» πληροί τον όρο Γ.2.1 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με την παρ. 58 : Η υποψήφια "ΑΝΤΕΝΝΑ TV" προσκόμισε πέραν της παραπομπής της οικείας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών και 
10  
ανάλυση ονομαστικοποίησης των μετόχων από το αρμόδιο Μητρώο Επιχειρήσεων (Registre de Commerce et des Societes au Luxembourg).   
Αντίθετα, η προσφεύγουσα "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" δεν προσκόμισε για τη μέτοχο εταιρεία ΔΟΛ ΑΕ πιστοποιητικό ΓΕΜΗ από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της εταιρείας - με βάση το ισχύον καταστατικό - είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Ως εκ τούτου δεν πληροί την απαίτηση του όρου Γ.2.1 της Προκήρυξης.  
β/   Ως προς την αίτηση συμμετοχής της εταιρίας ‘ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.’  
Σχετικά με τις παρ. 65-66 της προσφυγής, επισημαίνονται τα εξής:  Η εταιρεία Alpha Media Group LTD (πρώην "Wakerock LTD") ιδρύθηκε 05/06/2008 και κατά συνέπεια δεν διαθέτει οικονομικές καταστάσεις προηγούμενων του 2008 ετών και έχει καταθέσει ισολογισμούς από το έτος 2008 έως και το έτος 2015. Συνεπώς δεν τίθεται θέμα εκκρεμότητας οικονομικών καταστάσεων για την εταιρεία και άρα πληροί του όρους Δ.3.3.3 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με τις παρ. 67-68 της προσφυγής: Έχουν προσκομιστεί τα συμβόλαια αγοραπωλησίας στα οποία γίνεται αναφορά της αγοράς μετοχών της Alpha Δορυφορικής A.E. από την εταιρεία Wakerock. H εταιρία Wakerock LTD έχει μετονομαστεί από το έτος 2009 σε Alpha Media Group LTD. Επίσης υπάρχει και το βιβλίο μετόχων στο οποίο εμφανίζονται οι μεταβιβάσεις μετοχών και οι δηλώσεις απόδοσης φόρου μεταβίβασης μετοχών. Ως εκ τούτου πληροί της προϋποθέσεις  Δ.3.3.8 της Προκήρυξης.  
 Αντίθετα, η προσφεύγουσα  "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" δεν προσκόμισε αντίγραφα συμβολαίων αγοροπωλησίας μετοχών και της δήλωσης φόρου υπεραξίας του πωλητή ή των πινακίων αγοράς των μετοχών της από το οικείο Χρηματιστήριο Αξιών, καθώς επίσης και τα παραστατικά εξόφλησης των συμβολαίων ή των πινακίων αγοράς των μετοχών της Υποψήφιας Εταιρείας από τους εξής μετόχουςαλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) HSBC PRIVATE BANK (SUISS), β) GS BANK, γ) BENBAY LIMITED, δ) ELKIN HOLDINGS S.A., ε) WACO INVESTMENTS S.A., στ) CYRENIA ENTERPRISES S.A., ζ) LAGAN ENTERPRISES S.A., η) TONE BUSINESS S.A., θ) EOC EQUITY LIMITED, ι) VALENS TRADING S.A., ια) BALTAZZI INVESTMENTS LIMITED, ιβ) GOODLASS INVESTMENTS LIMITED, ιγ) OPALTON INVESTMENTS LIMITED, ιδ) ASCOPE TRADING LTD, ιε) MOONGOLD INVESTMENTS LIMITED. Ως εκ τούτου δεν πληροί της προϋποθέσεις  Δ.3.3.8 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με τις παρ. 69-71 της προσφυγής, επισημαίνονται τα εξής: Κατά το όρο Ε.1.3.β της προκήρυξης οι υποψήφιοι απαιτείται να προσκομίσουν σε περίπτωση μίσθωσης, μισθωτήρια συμφωνητικά  και αποδεικτικά καταβολής μισθωμάτων μέχρι 1 μήνα πριν την υποβολή της αίτησης. Προς εκπλήρωση της απαίτησης η ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. προσκόμισε το από 15.07.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της ιδίας και της ΔΕΜΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ, καθώς και βεβαίωση ορκωτή ελεγκτού-λογιστή από την 
11  
οποία τεκμαίρεται η καταβολή των μισθωμάτων. Ως εκ τούτου η υποψήφια πληροί της απαιτήσεις του όρου Ε.1.3.β  
γ/  Ως προς την αίτηση συμμετοχής της ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε.  
Σχετικά με τις παρ. 74 & 75 της προσφυγής, επισημαίνονται τα εξής: Δεν προκύπτει ρητή υποχρέωση υπογραφής τεχνική μελέτης, σύμφωνα με τον όρο Ε.1.3.γ της προκήρυξης. Άλλωστε η προσκομισθείσα μελέτη αποτελεί συνημμένο υπογραφείσας αίτησης συμμετοχής.    
Σχετικά με τις παρ. 76-77 της προσφυγής : Η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. έχει προσκομίσει βεβαιώσεις από δεκαπέντε (15) τραπεζικά ιδρύματα, τέσσερις (4) αιτήσεις προς τραπεζικά ιδρύματα με αντίστοιχες αρνητικές Υπεύθυνες δηλώσεις, καθώς και την από 23.6.2016 Υπεύθυνη Δήλωση όπου αναφέρεται ότι δεν έχει λάβει δάνειο από κανένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Ως εκ τούτου η αίτηση  συμμετοχής  της υποψήφιας  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. πληροί  τον όρο Η.2.3 της Προκήρυξης.  
Αντίθετα, η προσφεύγουσα "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" δεν προσκόμισε βεβαιώσεις και τραπεζικές ενημερότητες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αναφορικά με τις συμβάσεις δανείων της. Ως εκ τούτου η προσφεύγουσα "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ" δεν πληροί τον όρο Η.2.3 της Προκήρυξης.  
Σχετικά με τις παρ. 78-79 της προδικαστικής προσφυγής και αναφορικά με την  υποψήφια εταιρία ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. επισημαίνονται τα εξής:  
Με βάση το υπ' αριθμ. 10989/2013 συμβόλαιο, το ΚΚΕ πώλησε προς την A-ORIZON MEDIA LTD 3.617.620 ονομαστικές μετοχές αντί συνολικού τιμήματος €3.700.000,00 καταβλητέο ως εξής:  
Κατά την ημέρα του συμβολαίου ποσό €1.500.000,00 με την υπ' αριθμ. 70522081 επιταγή της Τράπεζας Πειραιώς, Ποσό €2.200.000,00 πιστώθηκε για να εξοφληθούν από την αγοράστρια και για λογαριασμό του πωλητή οφειλές του οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο σχετικό συμβόλαιο. Η εξόφληση του πιστούμενου τιμήματος ορίστηκε εντός δεκαετίας.  
Ως εκ τούτου, για το μεν τίμημα ποσού €1.500.000,00 κατατέθηκε το παραστατικό εξόφλησης, ήτοι η ανωτέρω επιταγή, σε εκπλήρωση της παρ. Δ.3.3.8 της Προκήρυξης. Ωστόσο, για το πιστωμένο τίμημα €2.200.000,00 εξοφλητική πράξη του υπ' αριθμ. 10989/2013 συμβολαίου θα συνταχθεί στην παρέλευση της δεκαετίας ή νωρίτερα εφόσον έχουν εκπληρωθεί οι όροι του. Κατά συνέπεια η ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ πληροί την απαίτηση της παρ. Δ.3.3.8 της Προκήρυξης.  
12  
Αντίθετα, η προσφεύγουσα εταιρία "ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ" δεν προσκόμισε αντίγραφα συμβολαίων αγοροπωλησίας μετοχών και της δήλωσης φόρου υπεραξίας του πωλητή ή των πινακίων αγοράς των μετοχών της από το οικείο Χρηματιστήριο Αξιών, καθώς επίσης και τα παραστατικά εξόφλησης των συμβολαίων ή των πινακίων αγοράς των μετοχών της από τους εξής μετόχους-αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) HSBC PRIVATE BANK (SUISS), β) GS BANK, γ) BENBAY LIMITED, δ) ELKIN HOLDINGS S.A., ε) WACO INVESTMENTS S.A., στ) CYRENIA ENTERPRISES S.A., ζ) LAGAN ENTERPRISES S.A., η) TONE BUSINESS S.A., θ) EOC EQUITY LIMITED, ι) VALENS TRADING S.A., ια) BALTAZZI INVESTMENTS LIMITED, ιβ) GOODLASS INVESTMENTS LIMITED, ιγ) OPALTON INVESTMENTS LIMITED, ιδ) ASCOPE TRADING LTD, ιε) MOONGOLD INVESTMENTS LIMITED. Ως εκ τούτου δεν πληροί την απαίτηση της παρ. Δ.3.3.8 της Προκήρυξης.  
Σύμφωνα με τις παρ. 80-81 της προσφυγής: Οι κ.κ. Γεραλής και Κωστοπούλου είναι εξωτερικοί συνεργάτες της εταιρίας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. και δεν είναι υπάλληλοί της, όπως η κα Παναγιώτα Κηπουρού, η οποία φαίνεται στην κατάσταση προσωπικού ως υπάλληλος. Συνεπώς η ασφαλιστική ενημερότητα από το Ι.Κ.Α. αναφορικά με την υποψήφια ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ Α.Ε. ικανοποιεί τον όρο της παρ. Η.2.2 της Προκήρυξης.   
Αντίθετα, η προσφεύγουσα εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ δεν προσκόμισε πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας των μετόχων-ημεδαπών νομικών προσώπων: α) PRIME APPLICATIONS β) ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε., καθώς και γ) για την ιδία (εταιρεία). Πιο αναλυτικά:  
α) για την Prime Applications ΑΕ περιλαμβάνεται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο από το ΙΚΑ. Ωστόσο δεν περιλαμβάνονται σε αυτά πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του οργανισμού ασφάλισης δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ & ΜΜΕ ΕΤΑΠ).  
β) για την ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ περιλαμβάνεται πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας μόνο από το "ΙΚΑ" και από το "Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Τομέας Ασφάλισης Νομικών & Τ.Ε.Α.Δ". Ωστόσο δεν περιλαμβάνονται σε αυτά πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας του οργανισμού ασφάλισης δημοσιογράφων (ΕΔΟΕΑΠ & ΜΜΕ ΕΤΑΠ).  
γ) για την υποψήφια περιλαμβάνεται σχετικό πιστοποιητικό από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς: ΙΚΑ, ΕΔΟΕΑΠ & ΕΤΑΠ- ΜΜΕ. Ωστόσο από τις καταστάσεις προσωπικού που προσκομίστηκαν προκύπτει ότι η εταιρεία απασχολεί νομικούς και κατά συνέπεια όφειλε να προσκομίσει πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας και από τους αντίστοιχους Οργανισμούς ασφάλισης νομικών προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και να ικανοποιηθεί η οικεία απαίτηση της προκήρυξης (παρ. Η.2.2.)  
Με βάση τα ανωτέρω καθίσταται προφανές ότι η προσφεύγουσα δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. Η.2.2 της Προκήρυξης. 
13   
Σχετικά με τις παρ. 82-83 της προδικαστικής προσφυγής:   
α) Για την απαίτηση του όρου Δ.3.3.3 της προκήρυξης, προσκομίστηκαν από τη μέτοχο AORIZON MEDIA LTD της υποψήφιας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ οι οικονομικές καταστάσεις για τις χρήσεις 31/12/2011 και 31/12/2012 της εταιρείας (η αγορά των μετοχών έγινε τον 07/2013).   
Αντίθετα, η προσφεύγουσα εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ δεν πληροί τους όρους της παρ. Δ.3.3.3 της Προκήρυξης, δεδομένου ότι δεν προσκόμισε ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, καταστάσεις αποτελεσμάτων, προσαρτήματα) των δύο (2) τελευταίων, πριν από την αγορά των μετοχών, ετών, καθώς και οικονομικές καταστάσεις όλων των ετών συμμετοχής στην προσφεύγουσα, που αφορούν τους εξής μετόχους-αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: α) HSBC PRIVATE BANK (SUISS), β) GS BANK, γ) BENBAY LIMITED, δ) ELKIN HOLDINGS S.A., ε) WACO INVESTMENTS S.A., στ) CYRENIA ENTERPRISES S.A., ζ) LAGAN ENTERPRISES S.A., η) TONE BUSINESS S.A., θ) EOC EQUITY LIMITED, ι) VALENS TRADING S.A.  
β) Για την απαίτηση του όρου Δ.3.3.4 της προκήρυξης προσκομίστηκε από τη μέτοχο AORIZON MEDIA LTD της υποψήφιας ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΑΕ αναλυτική κατάσταση των καταβεβλημένων ανά μέτοχο ποσών, η οποία περιλαμβάνεται στις ελεγμένες και θεωρημένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή προσωρινές οικονομικές καταστάσεις της.  
Σχετικά με τις παρ. 85 έως και 186 της προδικαστικής προσφυγής: Οι λόγοι που επικαλείται στα αντίστοιχα σημεία η προσφεύγουσα βάλλουν κατά της νομιμότητας των όρων διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοπρασίας.  
Ωστόσο σύμφωνα με την υπ. αρ. 10215/20.5.2016 (Ο.Ε. 24.5.2016) με ΑΔΑ 62ΓΣ465ΙΧΦ-50Ψ απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, όπως τούτη τροποποιήθηκε με την υπ. αρ. 10385/24.05.2016 με ΑΔΑ 7ΥΙ3465ΙΧΦ-12Ρ όμοιά της, έργο της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων είναι, σύμφωνα με τα άρθρα 12 παρ. 4 και 13 του ν. 4339/2015 και τους ειδικότερους όρους του κεφαλαίου 9 της υπ’ αριθ. 1/2016 Προκήρυξης, η εξέταση των ενστάσεων των υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και κατά την κύρια διαδικασία του διαγωνισμού για τη χορήγηση των τεσσάρων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου για μετάδοση υψηλής ευκρίνειας (high definition).  
Επίσης από τη διάταξη του όρου 9.3.1 της Προκήρυξης προκύπτει ότι κατά της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, με την οποία εγκρίνεται το πρακτικό προεπιλογής που συντάσσει η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, χωρούν ενστάσεις – προδικαστικές προσφυγές μόνο κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας που αφορούσαν τη διαδικασία προεπιλογής και όχι κατά της προκήρυξης.  
14  
Ως εκ τούτου η εξέταση της νομιμότητας των όρων διεξαγωγής της συγκεκριμένης δημοπρασίας, που η εταιρία ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ προβάλει στις παρ. 85 έως και 186 της παρούσας προδικαστικής προσφυγής της, εκφεύγει της αρμοδιότητας της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων  και  του Γενικού Γραμματέα Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.   
Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας    
Ελευθέριος Κρέτσος  
Κοινοποίηση: «ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ και δ.τ. ΜΕΓΚΑ ΤΣΑΝΕΛ (MEGA CHANNEL)» 
Live streaming video by Ustream Νομικός Οδηγός: Όλα τα λογότυπα και τα εμπορικά σήματα σε αυτήν την περιοχή είναι ιδιοκτησία του αντίστοιχου τηλεοπτικού σταθμού. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο άλλων Web site που συνδέονται έμμεσα ή άμεσα με το Δικτυακό μας τόπο.